Dumitru ZAIŢ, Alain SPALANZANI
 

Cercetarea ştiinţifică1nu poate fi realizată cu bune rezultate înafara unor condiţii prealabile ce trebuie îndeplinite, chiar şi în cazul unor demersuri şi reuşite individuale aparent spontane şi neexplicate. Cercetătorul este personajul cheie, în jurul lui se brodează aproape întreaga activitate de înţelegere a mecanismelor şi, nu de puţine ori, logicii sau psihologiei creaţiei. Doza de mister a creaţiei ştiinţifice poate rămâne ca atare, ea fiind valabilă, să admitem, cu numeroase rezerve, în cazul unor descoperiri pe care suntem obligaţi a le accepta ca fiind rezultatul unei pure sau celeste întâlniri între geniul cercetătorului şi un ansamblu de circumstanţe în jurul cărora se brodează mituri şi legende ale descoperirii. În cercetarea ştiinţifică obişnuită (asociere pentru unii anormală, cercetarea ştiinţifică fiind legată aproape totdeauna cu nonordinarul, cu ceva mai degrabă esoteric, imposibil a fi realizat de cei care nu au în acelaşi timp şi geniu creator şi o formaţie de excepţie) preceptele sunt totdeauna utile, furnizează elementele unei călăuze pricepute care poate evita unele dificultăţi sau capcane, poate eficientiza acţiunea de căutare. Cercetătorul, ca personaj central, cheie în derularea căutării, dar şi cadrul asigurat de realizare a demersului pot fi elemente pentru care recomandări venite din partea epistemologilor, metodologilor, celor cu experienţă în domeniu sunt mai mult decât utile. Multe cercetări nu ar fi fost iniţiate, încă multe altele nu ar fi fost finalizate sau nu ar fi ajuns la rezultate pozitive dacă nu ar fi beneficiat de asemenea recomandări, unele dintre ele făcând obiect al cercetării pentru cercetare.

 • Published on: 1st November, 2005
 • Keywords: CUVINTE CHEIE
 • Final revision and acceptance: 15th October, 2005
Angelica-Nicoleta ONEA
 

În articolul de faţă se încearcă explicarea importanţei şi influenţei sistemului de valori, a culturii în general, asupra comportamentelor umane, în particular a celor manageriale. Pornindu-se de la definirea culturii, culturii organizaţionale şi a valorilor se trece la o sumară caracterizare a poporului român pentru ca apoi să se descrie câteva comportamente generale ori manageriale, arătându-se în mod clar că „răspunzătoare”de acţiunile noastre sunt în bună măsură elementele culturale.

 • Published on: 1st November, 2005
 • Keywords: cultură, cultură organizaţională, valori, autoimagini, heteroimagini, management
 • Final revision and acceptance: 15th October, 2005
Irina MANOLESCU
 

A key to successful innovation is to have a strong knowledge base including a R&D capacity and a well-trained labour force (on the impact of new technologies on employment and skills). The new demands on the ability to innovate reflect a new mode of knowledge production and give rise to a need to rethink most of the institutions and organizations that constitute the knowledge infrastructure. The article tries to highlight the main KM strategies and the most frequent barriers in successful implementation of these strategies.

 • Published on: 1st November, 2005
 • Keywords: strategii KM, inovare, motivare, împărtăşirea cunoştinţelor
 • Final revision and acceptance: 15th October, 2005
Teodora ROMAN
 

Orice organizaţie cunoaşte la un moment dat o perioadă mai dificilă şi caută a se reabilita. Cel mai adesea, considerăm că reabilitarea este rezultatul unor alegeri strategice inspirate, a gândirii unui manager sau, pur şi simplu, rezultatul convergenţei unor evenimente favorabile. Fără a ne opune rolului pe care strategia şi, de multe ori, întâmplarea îl au în realizarea mutaţiilor organizaţionale, vom încerca să arătăm că, de cele mai multe ori, sursa reabilitării stă în cunoştinţele acumulate de organizaţie, chiar dacă aceasta va presupune luarea în considerare a unor elemente intangibile, deoarece “acolo unde este pericolul creşte şi cel care va salva“.

 • Published on: 1st November, 2005
 • Keywords: CUVINTE CHEIE
 • Final revision and acceptance: 15th October, 2005
Bogdan ANASTASIEI
 

Data warehousing is a technology that allows any decision maker to get access, at any moment, to all the information he needs, no matter the place where this information can be found. In a nutshell, it is a set of concepts and tools meant to provide a flexible and efficient way to use the most important asset of the organization: data and information.

 • Published on: 1st November, 2005
 • Keywords: data warehousing, data mining, sistem informaţional, depozit de date
 • Final revision and acceptance: 15th October, 2005
AUTORI
 

ABSTRACT

 • Published on: 1st November, 2005
 • Keywords: CUVINTE CHEIE
 • Final revision and acceptance: 15th October, 2005
Dumitru ZAIŢ
 

Managementul ca domeniu, meserie şi, de ce nu, ştiinţă este în continuă transformare, rămânând însă în zona acţiunii eficiente şi proiecţiei rezonabile. Controversele privitoare la locul acestei discipline ca şi la natura şi mecanismele cercetării din zonele aferente domeniului au continuat să anime specialişti cu preocupări epistemologice nu numai din domeniu. Încă multe din aspectele fundamentale ale managementului, inclusiv de natură semantică, nu au fost suficient specificate şi argumentate. Unele confuzii persistă, orgolii şi poziţii conservatoare alimentează tendinţe centrifuge păguboase pentru management sau, ceea ce este mai mult sau mai puţin acceptabil pentru unii sau alţii, pentru ştiinţele şi practica gestiunii întreprinderii sau organizaţiei. Cercetarea ştiinţifică în domeniu este şi ea afectată. Nevoia unor clarificări se impune, misiune de loc simplă şi confortabilă.

 • Published on: 1st June, 2005
 • Keywords: cercetare ştiinţifică, management, gestiune, pozitivism, constructivism, metodologie
 • Final revision and acceptance: 15th May, 2005
Maria Viorica GRIGORUŢĂ
 

Managementul operează cu concepte diverse, stabilind sensul şi conţinutul lor, într-un context organizaţional dat. Managerii preiau aceste concepte, le gestionează şi le aplică: uneori după cum le-au înţeles, alteori respectând un anumit stil managerial adoptat şi adeseori în funcţie de mediu şi conjunctură. În toate situaţiile, managerii nu fac decât să ia atitudine. Abordarea psihologică a atitudinii necesită o pregătire prealabilă. Nu poţi să scrii despre atitudine, fără să fi citit cel puţin câteva opinii, explicate de un psiholog, de către un sociolog sau chiar de un manager. Ceea ce exprimă fiecare dintre aceştia surprinde maniera pozitivă sau negativă a reacţiei faţă de ceva sau cineva. Atitudinile noastre în organizaţii se aflată sub presiunea multiplelor influenţe interne şi externe, sunt determinate de unde de şoc, de probleme de imagine, de cauze negative şi de mulţi alţi factori. Menţinerea unei atitudini este un proces cotidian, regulat, în care fiecare angajat ar trebui să se angajeze pentru a-l menţine. În organizaţii, schimbarea de atitudine devine necesară în condiţiile celor mai serioase eforturi depuse de cei interesaţi să îşi modifice comportamentul.

 • Published on: 1st June, 2005
 • Keywords: atitudine, comportament, limbajul atitudinii, manipulare
 • Final revision and acceptance: 15th May, 2005
Daniela-Tatiana CORODEANU
 

Managerii de la toate nivelele organizaţionale au responsabilitatea morală şi legală de a înlătura orice pericol de la locul de muncă al angajaţilor. Asigurarea bunăstării salariaţilor implică programe de monitorizare a siguranţei, securităţii şi sănătăţii oferite prin condiţiile de lucru. În cadrul acestor preocupări, o importanţă deosebită trebuie acordată identificării cauzelor stresului care afectează salariaţii, a consecinţelor negative asupra performanţelor lor, precum şi a măsurilor pe care managementul trebuie să le întreprindă pentru a elimina această adevărată “epidemie” cu care se confruntă indivizii şi organizaţiile.

 • Published on: 1st June, 2005
 • Keywords: condiţii de siguranţă, securitate şi sănătate la locul de muncă al angajaţilor; stres şi cauze; programe manageriale de reducere a stresului.
 • Final revision and acceptance: 15th May, 2005
Gabriel Mihail PAL, Anamaria TOHOTAN
 

Practica curentă impune noţiuni şi concepte dezvoltate în alte culturi. Astfel, în teoria de management, dar şi în uzul limbii, au intrat termeni ca "leader", "leadership" printr-un proces de "transmutaţie interculturală". De aceea, acest articol îşi propune de a completa achiziţiile teoretice, propunând câteva legi ce guvernează leadership-ul atât în Occident, cât şi în Orient, atât în America, cât şi în Africa, având, considerăm noi, aplicabilitate universală

 • Published on: 1st June, 2005
 • Keywords: lider, leadership, management, business, legitate, universalitate, intercultural
 • Final revision and acceptance: 15th May, 2005
Constantin SASU
 

Conceptul de marketing intern a suferit puţine modificări de la apariţia sa cu circa două decenii în urmă. Cu doar câteva excepţii, adaptarea conceptului a rămas ferm ancorată în domeniul tranzacţional. Dacă marketingul intern va rămâne un concept relevant, se impune o abordare nouă a acestuia. Acest studiu trece în revistă literatura existentă în domeniu, cu scopul de a identifica unele teme comune pentru dezvoltări teoretice. Se propune o abordare mai relevantă şi mai operaţională a marketingului intern, în concordanţă cu exigenţele marketingului relaţional

 • Published on: 1st June, 2005
 • Keywords: marketing intern, marketing relaţional, teoria reţelelor sociale
 • Final revision and acceptance: 15th May, 2005
Florentin Cătălin Giurgea
 

Articolul urmăreşte să surprindă, din punct de vedere juridic, succesiunea temporală a evenimentelor care au marcat într-o anumită măsură derularea vieţii economice, atât pe coordonate externe, cât şi interne. Nevoia de reglementare, de eliminare a arbitrariului, de existenţă a unor repere stabile, uneori imuabile, a determinat apariţia şi dezvoltarea normelor legale. Acum, poate mai mult decât oricând, se constată forţa de coagulare a voinţelor şi energiilor pe care o poate degaja Legea - este vorba despre efortul de creare a Europei ca entitate recunoscută şi acceptată astfel la nivel planetar, ca actor cu drepturi şi obligaţii depline pe scena internaţională, ca exemplu, paradoxal poate, de unitate şi diversitate concomitente.

 • Published on: 1st June, 2005
 • Keywords: cutumă, societate comercială, lege, relaţii economice, întreprinderi mici şi mijlocii, antreprenoriat
 • Final revision and acceptance: 15th May, 2005